واژه ها را به دوش می کشم
چون سنگی بر دوش بردگان
فرعون عشق، مغرور ایستاده است
بزرگترین هرم جهان، دل عاشق من است............