و عشق
تنها عشق مرا به وسعت اندوه زندگی برد
و به من امکان یک پرنده شدن بخشید
خوشا بحال گیاهان که عاشق نورند
و دست منبسط نور روی شانه انهاست