دیگه از همه بریدم، حال قلبم زار زاره‏
 آرزوهامو فروختم، مسیرم سمت مزاره‏
 جاده غریب اشكام چراغ قرمز نداره‏
 دعا كن بمیره چشمام تا دیگه هرگز نباره‏
 حلقه‏هاى انتظارم حالا از همه جدا شد
 به چه سختى عشقو كاشتم  با یه «باد» اونم فدا شد
 گل اعتماد و له كرد دست هر كسى سپردم‏
 خواب كشتن منو دید دل هر كیو كه بردم‏
 چى بگم وقتى یه رنگى واسه هیچكى آشنا نیست‏
 به گوش كسى نخورده «بى وفایى رسم ما نیست»!