زن از دیدگاه دکتر شریعتی:

زن عشق می کارد و کینه درو می کند.

او میزاید و تو برایش نام انتخاب می کنی.

او درد می کشد و تو نگران از اینکه بچه دختر باشد.

او بی خوابی می کشد و تو خواب حوریان بهشتی را می بینی.

او مادر می شود و همه جا میپرسند:  ((نام پدر؟؟؟))