•اولین مورد گزارش شده ایدز در دنیا1981
 
•کشف ویروس ایدز 1983
 
•دسترسی به آزمایشات سرولوژیک1985