- مرگ به علت ایدز (از ابتدای جهانگیری ایدز تاکنون)21 میلیون نفر
 
- کل افرادی که با HIVو ایدز زندگی می کنند42 میلیون نفر
 
- تعداد مرگ به علت ایدز در طی یک سال3 میلیون نفر
 
- تعداد آلودگی جدید به ویروس ایدز در طی یک سال5 میلیون نفر
 
- تعداد کودکان یتیم به علت ایدز (از ابتدای جهانگیری ایدز تاکنون)14 میلیون نفر