اولین مورد ایدز در ایران در سال 1366گزارش شده است .
 
-تا اول مهر1385 جمعا1370مورد آلودگی به ویروس ایدز ثبت شده است .
 
-میزان آلودگی به ویروس ایدز در طی 3سال گذشته 5/2 برابر شده است .
 
-طبق آخرین بررسی ، میزان آلودگی به ویروس ایدز در میان معتادان تزریقی 18% بوده است .
 
-میزان آلوده شدگان در کشور 30 تا 40 هزار نفر تخمین زده می شود .
  
-79% از موارد آلودگی به HIVو ایدز در گروه سنی 15 تا 44 سال اتفاق افتاده است .
 
- 95% از موارد آلوده به HIVو ایدز را مردان تشکیل می دهند .
 
- 4/57% از موارد آلوده به HIVو ایدز در اثر استفاده از سرنگ و سوزن مشترک در بین معتادان تزریقی اتفاق افتاده است .
 
- 8/6% از موارد آلودگی به HIVو ایدز در اثر تماس جنسی بوده است .
 
-7/2% از موارد آلودگی به HIVو ایدز مربوط به خون و فرآورده های خونی آلوده بوده است .
 
- 4/0% از موارد آلودگی به HIVو ایدز مربوط به انتقال از مادر به کودک بوده است .
 
-علت ابتلا (راه سرایت) در 7/32% از موارد آلودگی به HIVو ایدز نامشخص است .