دست دادن
 
-در کنار هم نشستن
 
-درآغوش کشیدن
 
-روبوسی
 
-استفاده از ظروف غذاخوری، حوله یا البسه مشترک
 
-استفاده از توالت، حمام، و استخر عمومی
 
-تلفن عمومی
 
-گزش حشرات