تماس خونی

تماس جنسی

مادر به نوزاد

1-تماس خونی:
 
-تزریق خون و فرآورده های آلوده (100-99 درصد)
 
-اعتیاد تزریقی(3-1 درصد)
 
-تماسهای تصادفی (3-1/0 درصد)، استفاده مشترک از ابزار تیز
 
-اهدا عضو
 
2-تماس جنسی:
 
-آنال: 3-1/0 درصد
 
-واژینال:2-1/0 درصد
 
-وجود بیماری آمیزشی خطر را بالاتر میبرد. زنان بیشتر در خطرند.
 
3- مادر به نوزاد :
 
-حاملگی، زایمان: 40-13 در صد
 
-شیر دهی: 30-15 درصد