آیا میدانستی چشم انسان معادل یک دوربین ۱۳۵ مگاپیکسل است.

آیا میدانستی خورشید ۳۳۰۳۳۰ مرتبه بزرگتر از زمینه!

آیا میدانستی ۵۶% افرادی که دست چپ هستند، تایپیستند