سوسكها سریعترین جانوران 6 پا میباشند. با سرعت یك متر در ثانیه.

خرگوشها و طوطی ها بدون نیاز به چرخاندن سر خود قادرند پشت سر خود را ببینند