دو کار در جهان از بیشترین استرس ممکن برخوردار است اول کارکردن در ارتفاعات خیلی زیاد و دومی در زیر زمین . کار کردن در ارتفاعات بالا کوچکترین اشتباه منجر به پایان زندگی می شود عکسهای زیر گویای این قضیه می باشد