دکتر شریعتی توی یه کتابش نوشته بود: توی خواب بودم که خودم رو در یک جلسه سخنرانی دیدم، در حین صحبت کردن بودم که شخصی بدون مقدمه از جاش بلند شد و پرسید: زندگی چیست؟

من هم بدون مکث جواب دادم "نان،فرهنگ،ازادی،ایمان،و دوست داشتن.

وقتی از خواب بیدار شدم به پاسخ خودم فکر کردم و هرچه بیشتر فکر کردم بیشتر به ان اعتقاد پیدا کردم.

در توضیح نان می گوید:"هرگز گرسنه نماندم"

فرهنگ: غنی ام.

ازادی:چیزیست که نداریم!

ایمان:زندگی ام جز در راه ان نگذشته.

                    و دوست داشتن: وای که چقدر دل من میتواند                            دوست بدارد.